Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viafrenulum frenulum
2444 d5ee
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafrenulum frenulum
4336 022f 600
Reposted fromspring-flow spring-flow viafrenulum frenulum
1644 4421 600

June 21 2017

9367 e971 600
Reposted fromtfu tfu viagabrynia gabrynia
Jeśli zauważysz, że jesteś w dołku, pierwsza rzecz, którą należy zrobić, to przestać kopać.
— Asertin
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viagabrynia gabrynia
3123 8f3a

furbearingbrick:

immensely blessed image

Silne umysły rozmawiają o pomysłach i ideach, przeciętne o wydarzeniach, a słabe o innych ludziach.
— Sokrates
7118 4044
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaRozaa Rozaa
3404 3a55
Reposted fromministerium ministerium viaRozaa Rozaa
1569 b0b2
Reposted fromtfu tfu viaLamb Lamb
8837 4d7a 600

Gaetano Previati, Women Smoking Hashish

Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaWlodara Wlodara
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viaRozaa Rozaa
2095 0571
Reposted fromoll oll viacomiendolirica comiendolirica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl