Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

9547 cca6
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatfu tfu
8609 90d6 600

fahdes:

“The soul that sees beauty may sometimes walk alone.” - Johann Wolfgang von Goethe

Reposted fromerial erial viafajnychnielubie fajnychnielubie
1873 d39e 600
Reposted fromszszsz szszsz viafajnychnielubie fajnychnielubie
0340 6056

Sıp pɐǝɹ n uɐɔ

Reposted frommyry myry viatfu tfu
0898 fbcb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
2310 bb83
Reposted fromkarahippie karahippie
5710 bd4e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
6689 1fb2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
7061 1a43
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
0624 8510
Reposted fromkarahippie karahippie
0185 d0b6

💎

Reposted fromKiro Kiro vialaparisienne laparisienne
7614 e213
Reposted fromifyouleave ifyouleave vialaparisienne laparisienne
2019 c822
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaincompleta incompleta
7055 c178
Reposted fromamatore amatore vialaparisienne laparisienne
6179 d084
Reposted fromCattleya Cattleya vialaparisienne laparisienne
4782 0b6f
Wszystko wiesz (...) Ja wiem, że ty wszystko wiesz. Ty jesteś tak zwana mądra kobieta, o ile takie w ogóle istnieją. To znaczy najbardziej nieszczęśliwa. Dlatego, że jesteś mądra. Że wszystko zrozumiesz, że wszystko wybaczasz, że wszystko potrafisz mądrze ustawić. Za mądrość płaci się cierpieniem, Krystyno. Biedne, nieszczęśliwe, mądre kobiety. Żal mi was, bo prawie zawsze giniecie przez głupców.
— Marek Hłasko
Reposted fromsotired sotired viabesomeoneelse besomeoneelse
Reposted frombluuu bluuu viabesomeoneelse besomeoneelse
Mieć taką osobę co uspokoi serce.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl